Skip to content

AVG

Privacyverklaring Over-Betuwse Hartrecreanten Gendt

Waarom deze privacyverklaring?

Omdat de vereniging” Over-Betuwse Hartrecreanten  Gendt” (in het vervolg genoemd O.B.H.R.) ten doel heeft haar gewone leden op een verantwoorde wijze gelegenheid te bieden tot sport en spel en onderling verkeer, met het oogmerk hun conditie gunstig te beïnvloeden, dit moet leiden tot een verlaagd cardiovasculair risicoprofiel .De vereniging is aangesloten bij De HARTERAAD, respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG ( 2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven of meegedeeld aan derden.

O.B.H.R. heeft een functionaris gegevensbescherming die er alert op is dat O.B.H.R. correct met gegevens omgaat.

Indien je lid bent of wordt van O.B.H.R,  een donatie doet of om een andere reden (online) persoonsgegevens aan O.B.H.R verstrekt, stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens deze Privacyverklaring.

Ook als je een bezoek brengt aan www.obhr.nl worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn nodig om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van het websitebezoek, uur en dag van websitebezoek, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je www.obhr.nl bezoekt, verklaar je dat je akkoord gaat met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Privacyverklaring bestaat uit de volgende hoofdstukken:

1. Verantwoordelijke

2. Welke gegevens verzamelt O.B.H.R, voor welk doel en gedurende welke periode

        2.1          Persoonsgegevens van leden en donateurs

3.  Beveiligingsmaatregelen en bewerkers           

4.  Inzagerecht, verwijdering en vragen en klachten

5. Wijziging van het Privacyverklaring

O.B.H.R. adviseert je om deze Privacyverklaring goed door te lezen en waar nodig een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor jouw administratie.

   1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

O.B.H.R. website: www.obhr.nl

Van Der Mondeweg 59

6685 BL Haalderen

KvK nummer: 40146064

Tel: 06-20511354

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via: info@obhr.nl

     2. Welke persoonsgegevens registreert O.B.H.R. welk doel en gedurende welke periode?

2.1 Persoonsgegevens van leden en donateurs

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 a) voor- en achternaam

 b) adresgegevens

 c) geboortedatum

 d) telefoonnummer

 e) e-mailadres

 f) IBAN

e) persoonsgegevens invullen:

 g) informatie over jouw gezondheid; aandoeningen, behandelingen, gebeurtenissen, fasen van ziek zijn en relatie tot patiënt.

Ieder lid heeft toestemming gegeven dat Functionaris Gegevensbescherming (FG) uw medische gegevens alleen aan hulpverleners ter beschikking stellen als zij daar uitdrukkelijk om vragen, middels een aparte verklaring.

Doel van de verwerking

 O.B.H.R. verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Algemeen contact in het kader van je lidmaatschap of donatie

O.B.H.R. gebruikt jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jouw aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen en/of klachten en om contact met je op te nemen over je lidmaatschap/donatie en de eventuele opzegging daarvan.

Algemeen contact in het kader van je vrijwilligersactiviteiten

O.B.H.R. gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het uitwisselen van informatie in verband met je werkzaamheden als vrijwilliger voor O.B.H.R.

E-mailings: informatie en aanbiedingen van O.B .H.R.

O.B.H.R. gebruikt jouw naam, e-mailadres, woonplaats er voor jou interessante informatie van O.B.H.R. door te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen.

Telefonisch contact over diensten en aanbiedingen van O.B.H.R.

 O.B.H.R. kan jouw naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over bijeenkomsten en/of lotgenotencontact van O.B.H.R. of te vragen om te participeren vanuit patiënten perspectief.

Vrijwilligers

 O.B.H.R. kan – uitsluitend in samenspraak met de betreffende vrijwilliger en na toestemming daartoe – de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van vrijwilligers, samen met de vrijwilligersfunctie, publiceren op de website van O.B.H.R., met als doel om leden of zorgverleners te informeren over contactpersonen die als vrijwilliger in de verschillende regio’s actief zijn.

2.2 Contact met andere geïnteresseerden

Indien je via een aanmeldformulier (voor een bijeenkomst) op de website of telefonisch contact met O.B.H.R. opneemt worden de volgende persoonsgegevens verwerkt en vernietigd zolang als nodig is.

 a) Voor- en achternaam

 b) NAW gegevens

 c) E-mailadres of

 d) Telefoonnummer

Doel van de verwerking

 O.B.H.R. verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Algemeen contact in het kader van je vraag

O.B.H.R. gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jou gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van jou verkregen informatie/melding of verzoek tot nazorg.

Algemeen contact in het kader van je inschrijving voor een workshop, training of (regionale) bijeenkomst van O.B.H.R.

 Indien je je hebt ingeschreven voor een workshop, training of een (regionale) bijeenkomst van Harteraad, gebruikt O.B.H.R. jouw naam, telefoonnummer, e-mailadres  en postcode (zonder huisnummer) voor het verstrekken van informatie over de workshop, training of de (regionale) bijeenkomst en/of het afhandelen van jouw vragen daaromtrent.

E-mails: informatie en aanbiedingen van O.B.H.R.

 Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruikt O.B.H.R. je e-mailadres om je per mail nieuwsbrieven en voor jou interessante informatie of aanbiedingen van O.B.H.R. te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via het secatariaat.

Telefonisch contact: diensten en aanbiedingen van O.B.H.R.

 Op jouw verzoek kan O.B.H.R. je naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over nieuwe activiteiten, ontwikkelingen en diensten van O.B.H.R.

2.3 Gegevens van beweegcoaches en andere deskundigen

In het kader van jouw deskundigheid worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 a) voor- en achternaam

 b) adresgegevens

 c) geboortedatum

 d) telefoonnummer

 e) e-mailadres

 f) IBAN

Algemeen contact

O.B.H.R. gebruikt jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jouw aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen en/of klachten en om contact met je op te nemen over opleidingen, cursussen of activiteiten van O.B.H.R.

E-mailings: informatie en aanbiedingen van O.B.H.R.

 O.B.H.R. gebruikt jouw naam en e-mailadres om digitale nieuwsbrief voor beweegpartners/coaches te verzenden, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen.

Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt

 O.B.H.R. verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap, aanvraag, inschrijving of verzoek tot maximaal één jaar.

Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal O.B.H.R. de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft O.B.H.R.  passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Indien je klachten hebt over de wijze waarop O.B.H.R. je persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kunt je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming. Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je natuurlijk altijd gebruik maken van jouw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op een bevoegde rechter.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen per e-mail, brief of telefonisch worden gedaan bij ons secretariaat.

5. Wijziging Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijziging worden via de website en/of per e-mail aan je bekend gemaakt. O.B.H.R. adviseert je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

Contactgegevens Over Betuwse Hartrecreanten Gendt

Bezoek adres

Markt 13

6691 Bk Gendt

Tel: 0481-421850

info@obhr.nl

Deze versie kunt u ook printen

Primary Sidebar